Aktywa obrotowe

Każde przedsiębiorstwo posiada własne zasoby majątkowe. Można podzielić je na aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej tej drugiej grupie.

Aktywami obrotowymi nazywamy takie składniki majątku, które powinny przynieść korzyści ekonomiczne w czasie krótszym, niż jeden rok. Nie są one trwale związane z przedsiębiorstwem; znajdują się w ciągłym ruchu , przechodząc przez różne fazy działalności.

Aktywa obrotowe dzielą się na kilka rodzajów:

1. Rzeczowe aktywa obrotowe - zapasy, materiały, towary, zaliczki na towary. Takie składniki majątku mogą zostać nabyte w drodze kupna lub wyprodukowane przez przedsiębiorstwo.
2. Należności krótkoterminowe - ich uregulowanie jest wymagane w czasie 12 miesięcy. należą do nich m. in. należności z tytułu dostaw i usług, lub należności potwierdzone na drodze sądowej.
3. Inwestycje krótkoterminowe - zawierają się w nich aktywa które przyniosą zysk w perspektywie następnych 12 miesięcy, np. papiery wartościowe, udziały lub akcje przeznaczone do obrotu.
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - wiążą się z wydatkami, które dotyczą nie tylko bieżącego okresu rozliczeniowego, ale też okresów następnych.

Wypowiedzenie umowy o pracę


Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest bardzo ważny dla obu stron umowy. Pracownik otrzymuje czas na znalezienie nowej posady, ponieważ co warto podkreślić, nawet w okresie wypowiedzenia przysługują mu dni wolne. Pracodawca w tym czasie może z kolei przygotować się do zmian kadrowych i przeszkolić nowego pracownika.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy oraz okresu zatrudnienia. Wynosi on odpowiednio:
OKRES PRÓBNY
3 dni robocze, gdy okres próbny trwał mniej lub równe 2 tygodnie,
1 tydzień, gdy okres próbny był dłuższy niż 2 tygodnie,
2 tygodnie, gdy okres próbny wynosił 3 miesiące.
UMOWA NA ZASTĘPSTWO
Okres wypowiedzenia podczas zawierania takiej umowy zawsze wynosi 3 dni
UMOWA NA CZAS OKREŚLONY
Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Co jednak ważne, można ją wypowiedzieć tylko gdy została zawarta na co najmniej 6 miesięcy, a także jeżeli na umowie został zawarty odpowiedni zapis.
UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY
2 tygodnie, po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy,
1 miesiąc, po przepracowaniu powyżej 6 miesięcy,
3 miesiące, po przepracowaniu przynajmniej 3 lat.

Czym są aktywa trwałe?

Każde przedsiębiorstwo posiada określone zasoby majątkowe, które umożliwiają działalność - są to tak zwane aktywa. Jedną z ich form mogą być aktywa trwałe, które powstały w przeszłości, a będą dostarczać firmie korzyści w czasie dłuższym, niż jeden rok podatkowy.

Aktywa trwałe można podzielić na pięć kategorii.

Pierwsza z nich to wartości niematerialne i prawne - są to prawa majątkowe, które mogą przysłużyć się w jakiś sposób przedsiębiorstwu. Mogą one obejmować np. prawa spółdzielcze do lokalu użytkowego, prawa autorskie lub licencje. Następna grupa to rzeczowe aktywa trwałe, które obejmują: środki trwałe, środki trwałe w budowie a także zaliczki na środki trwałe w budowie. Do aktywów trwałych zaliczamy również długoterminowe należności, jeśli po upływie 12 miesięcy są one wciąż spłacane przez dłużnika. Następna kategoria to inwestycje długoterminowe. - pozwolą one na osiągnięcie zysków w perspektywie dłuższej niż jeden rok obliczeniowy. Piątym rodzajem aktywów trwałych są długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, do których zalicza się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne rozliczenia międzyokresowe. 

Innym sposobem podziału jest wyróżnienie aktywów:

 - finansowych (wycenianych przy pomocy metody kosztowej lub metody praw własności, obejmujących np. akcje lub udziały firmy),
 - niefinansowych (maszyny, urządzenia, nieruchomości, środki trwałe w budowie itp.).