Likwidacja obowiązku stosowania pieczątek

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało o zmianach, które zaszły w przepisach, usuwających obowiązek stosowania pieczątek w procedurach z obszaru budownictwa. Wszyscy członkowie Rady Ministrów są zobowiązani do podjęcia działań dotyczących regulacji powyższej kwestii.

Ministrowie muszą wykonać przegląd druków i formularzy w celu deregulacji konieczności stosowania pieczęci przez obywateli i przedsiębiorców. Zmiany będą wprowadzone dla ułatwienia procedur urzędowych.
Zdaniem ministra Jerzego Kwiecińskiego modernizacje są potrzebne i korzystne dla Polaków. Efekt skutecznego oznaczania podmiotu można uzyskać również za pomocą stosowania druków firmowych oraz nadrukowywania danych.

Projektowana uchwała przewiduje także przyjęcie przez członków Rady Ministrów ustaleń w zakresie dokonania, zgodnie z właściwością, przeglądów aktów prawnych z uwzględnieniem rekomendacji zawartych w nich informacji wraz z podjęciem stosownych czynności. Wszystkie działania wynikające z projektowanej ustawy będą realizowane zgodnie z ustalonymi ramami czasowymi.


Dokumenty magazynowane w firmie

Dokumenty magazynowane są to papierowe lub elektroniczne zapisy dotyczące pracy magazynu w przedsiębiorstwie. Dokumenty magazynowane sprawiają, że mamy możliwość kontroli nad towarami i materiałami, które się w nim znajdują. Pozwalają one na prawidłowe ewidencjonowanie stanu posiadanych towarów oraz ich przepływu.

Dokumenty przychodu materiałów:
- przyjęcie z zewnątrz (PZ)
- przyjęcie wewnętrzne (PW)
- zwrot wewnętrzny (ZW)
- przesunięcie między-magazynowe (MM+)

Dokumenty rozchodu materiałów:
- wydanie na zewnątrz (WZ)
- rozchód wewnętrzny (RW)
- przesunięcie między-magazynowe (MM-)

Ponadto konieczne jest posiadanie w magazynie dokumentów organizacyjnych, takich jak: instrukcja magazynowa, regulamin pracy magazynu, dokumentacja opisująca sposób i zasady przechowywania danych osobowych oraz dokumenty eksploatacyjne sprzętu. Dokumentacja organizacyjna ma za zadanie określenie procedur, procesów i magazynowania towaru. Określa również zasady bezpieczeństwa obowiązujące w magazynie.

Zobacz również: Księgi rachunkowe - charakterystyka 

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Świadczenie chorobowe przypisane jest do osób zatrudnionych na umowę o pracę. Nie należy się ono ani zleceniobiorcy, ani osobie współpracującej w oparciu o umowę o dzieło. Wynagrodzenie chorobowe to przywilej ograniczony czasowo. Oznacza to, że pracodawca finansuje okres choroby do wysokości 33 dni w danym roku kalendarzowym (14 dni w przypadku osób 50+). istnieją dwie wysokości wynagrodzenia chorobowego. Jest to 80 lub 100% podstawy wynagrodzenia i jest uzależnione od powodu powstania niezdolności do pracy.
- 100% płatne są zwolnienia lekarskie wystawione w okresie ciąży, spowodowane wypadkiem w związku z wykonywaną pracą oraz dla dawców.
- 80% w pozostałych przypadkach.

Wynagrodzenie chorobowe nie zawsze należy się pracownikowi od pierwszego dnia trwania niezdolności do pracy. Istnieje bowiem tzw. okres wyczekiwania, wynoszący 30 dni, po którego upływie nabywa się prawo do przedłożenia płaconego przez pracodawcę zwolnienia lekarskiego. Okres 30 dni dotyczy nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. W praktyce oznacza to, że osoby mające długie przerwy pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia nie mogą liczyć na wypłatę świadczenia od pierwszego dnia choroby.

Wyliczenie wynagrodzenia chorobowego:
1. Ustalenie wysokości (80 czy 100%) wynagrodzenia chorobowego.
2. Ustalenie podstawy brutto, od której wylicza się podstawę netto, a w oparciu o nią oblicza się dniówkę chorobową i mnoży przez liczbę dni choroby, za które pracownik ma prawo otrzymać wynagrodzenie.

Podstawa brutto naliczana jest poprzez wyliczenie przeciętnego wynagrodzenia pracownika, biorąc pod uwagę okres 12 miesięcy wstecz. W przypadku, gdy staż pracownika jest krótszy niż rok, oblicza się je w oparciu o średnią z pełnych miesięcy zatrudnienia.