CZY PRZEDSIĘBIORCA MOŻE ZACHOROWAĆ?

Każda osoba, która prowadzi jakikolwiek podmiot działalności gospodarczej, jest zobligowana do opłacania składek ubezpieczeń społecznych.
Przedsiębiorca, który choruje przez część lub całość miesiąca ma prawo wnioskować o obniżenie wysokości składek ZUS i otrzymania zasiłku chorobowego.
Prawo do opłacania niższych składek ubezpieczeń społecznych z powodu choroby ma przedsiębiorca, który posiada ubezpieczenie zdrowotne oraz prawo do zasiłku chorobowego.
Aby móc skorzystać z zasiłku chorobowego, należy przede wszystkim terminowo opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Składka ta jest dobrowolna i aktualnie wynosi 2,45% podstawy pensji (2018 rok).
Składki na ubezpieczenie chorobowe należy opłacać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Prawo do otrzymania zasiłku chorobowego uzyskuje się po upływie 90 dni nieprzerwanego opłacania składek.
W sytuacji, gdy przedsiębiorca był już wcześniej ubezpieczony z tego tytułu, a przerwa, która wystąpiła pomiędzy okresami ubezpieczeń nie przekracza 30 dni, to wlicza się to jako ciągłość ubezpieczenia.

Joint venture

Pojęciem tym określamy podmiot, który został utworzony przed dwa lub więcej niezależnych przedsiębiorstw w celu realizacji określonego celu. Obowiązkiem współudziałowców jest wniesienie kapitału zakładowego. Zyski oraz koszty podzielone są na wszystkich wspólników podmiotu Joint Venture.

W jaki celu najczęściej powstają podmioty typu Joint Venture?
- opracowanie i wymiana nowych technologii
- pozyskanie nowych źródeł zaopatrzenia
- dywersyfikacja ryzyka
- poszerzenie rynków zbytu

W Polsce „przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego” związane jest z przedsięwzięciami,w których część kapitału zakładowego posiada wspólnik niebędący obywatelem polski ani polską osobą prawną.

Zdarza się, że Joint Venture to współpraca dwóch podmiotów, które przeznaczyły kapitał na daną wspólnie realizowaną działalność i następnie rozliczają się, dzieląc koszty i przychody zgodnie z umową zawartą w momencie powstania joint venture, nie tworząc jednak oddzielnego podmiotu gospodarczego.

Storno czarne, a storno czerwone

Jeżeli w trakcie prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych na firmowych kontach księgowych pojawi się jakiś błąd, wówczas istnieje jeszcze możliwość na skorzystanie ze storna. Jak się okazuje, zastosowanie storna ma na celu możliwość skorygowania zaistniałych błędów księgowych bez konieczności dokonania skreśleń, co daje możliwość utrzymania:
- przejrzystości w zapisach,
- chronologicznej numeracji zapisów,
- podglądu w historię księgowań.

Możemy wyróżnić:
- STORNO CZARNE, które polega na dokonaniu korekty błędnego zapisu na tych samych kontach, aczkolwiek po odwrotnych stronach i wówczas korekta nie ma wpływu na wynik finansowy i sumę bilansową, aczkolwiek powoduje zmiany w obrotach przedsiębiorstwa,

- STORNO CZERWONE, które polega na dokonaniu zapisu na takich samych kontach, po tych samych stronach i o tej samej wartości, aczkolwiek już ze znakiem odejmowania, którego nie piszę się dosłownie poprzez „-”, ale powtarza się kolorem czerwonym lub sumę tą bierze się w ramkę. Wówczas podczas zamykania konta, kwota, która jest wzięta w ramkę, bądź zaznaczona kolorem czerwonym, musi zostać odjęta.