Nowe zasady w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

Od stycznia 2019 w życie weszły nowe przepisy dotyczące skrócenia czasu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat, a także możliwości ewidencjonowania jej w formie elektronicznej. Szacuje się, iż owe zmiany przyniosą wiele korzyści nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla pracowników kadr.

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników jest zobowiązany do tego, aby system kadrowy swojej firmy dostosować do nowych zasad. W wielu przypadkach będzie to wymagało odpowiedniej organizacji, jak również odpowiednich umiejętności w dobieraniu narzędzi informatycznych. Celem wprowadzenia nowych przepisów prawnych jest usprawnienie procesów zarządzania dokumentami oraz raportowania danych przechowywanych w aktach osobowych.

Firmy, które zatrudniają pracowników powinny korzystać z takich systemów, w których działania osób mających dostęp do systemu, są rejestrowane w formie logów. Oznacza to nic innego, jak to, że każde wyświetlenie/dodanie/usunięcie dokumentu, jest zapisywane na dysku.

Księgi rachunkowe - charakterystyka

Przedsiębiorcy, których przychód za poprzedni rok obrotowy przekroczył równowartość 2 000 000 euro zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe to zbiór dekretów księgowych oraz obrotów sald zapisanych w porządku chronologicznym i systematycznym. Rzetelne prowadzenie księgowości pełnej pozwala opracować własną politykę rachunkowości.

Księgi rachunkowe składają się z następujących elementów:

1. Dziennik - ujmuje chronologicznie uporządkowane zdarzenia jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym. Sposób dokonania zapisu w dzienniku powinien umożliwiać bezpośrednie powiązanie go z dowodami księgowymi.

2. Konta księgi głównej - zawierają informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych w ujęciu systematycznym. Prowadzi się je dla aktywów trwałych, środków pieniężnych, rachunków bankowych, rozrachunków i roszczeń, materiałów i towarów, kosztów według rozliczeń oraz kapitałów własnych.

3. Konta ksiąg pomocniczych - zawierają zapisy, które są uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je dla ewidencji środków trwałych oraz rozrachunków z dostawcami, odbiorcami i pracownikami.

4. Zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych - sporządzane na koniec okresu sprawozdawczego na podstawie kont księgi głównej.

5. Wykazu składników aktywów i pasywów.

Zmiany podatkowe w 2019 roku

Jakie zmiany podatkowe w 2019 roku będą zauważalne?
m.in.:
1. składki ZUS będą odtąd liczone proporcjonalnie - ich wysokość będzie uzależniona od przychodów jakie posiada przedsiębiorca.
2. W styczniu 2019 roku po raz ostatni będzie możliwe nieopłacenie zaliczki za grudzień.
3. Minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 2250 zł, a stawka godzinowa dla umów-zlecenie 14,70 zł.
4. Obniżka stawki CIT z 15% na 9% obejmie firmy których wartość sprzedaży nie przekroczyła równowartości 1,2 mln euro, a także podmioty które dopiero rozpoczęły działalność
5. Krajowa Administracja Skarbowa wypełni PIT za podatnika, ale tylko jeśli jest on osobą fizyczną.
6. Nowy podatek tzw. danina solidarnościowa - zastosowanie dla osób fizycznych, których suma dochodów przekroczy 1 mln złotych. Stawka podatku wyniesie 4% nadwyżki ponad tę kwotę.
7. Powstała znowelizowana ustawa dla rolników. Zatrudniony na jej podstawie zapłaci 18% PIT od dochodów, które nie przekraczają 85 tysięcy złotych.
8. Ze względu na inflację podatki lokalne wzrosną o ok. 1,6%.
9. Opodatkowanie 19% dochodu z obrotu krypto-walut.