Czym są aktywa trwałe?

Każde przedsiębiorstwo posiada określone zasoby majątkowe, które umożliwiają działalność - są to tak zwane aktywa. Jedną z ich form mogą być aktywa trwałe, które powstały w przeszłości, a będą dostarczać firmie korzyści w czasie dłuższym, niż jeden rok podatkowy.

Aktywa trwałe można podzielić na pięć kategorii.

Pierwsza z nich to wartości niematerialne i prawne - są to prawa majątkowe, które mogą przysłużyć się w jakiś sposób przedsiębiorstwu. Mogą one obejmować np. prawa spółdzielcze do lokalu użytkowego, prawa autorskie lub licencje. Następna grupa to rzeczowe aktywa trwałe, które obejmują: środki trwałe, środki trwałe w budowie a także zaliczki na środki trwałe w budowie. Do aktywów trwałych zaliczamy również długoterminowe należności, jeśli po upływie 12 miesięcy są one wciąż spłacane przez dłużnika. Następna kategoria to inwestycje długoterminowe. - pozwolą one na osiągnięcie zysków w perspektywie dłuższej niż jeden rok obliczeniowy. Piątym rodzajem aktywów trwałych są długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, do których zalicza się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne rozliczenia międzyokresowe. 

Innym sposobem podziału jest wyróżnienie aktywów:

 - finansowych (wycenianych przy pomocy metody kosztowej lub metody praw własności, obejmujących np. akcje lub udziały firmy),
 - niefinansowych (maszyny, urządzenia, nieruchomości, środki trwałe w budowie itp.).

Dane osobowe w RODO

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ze zbieraniem informacji o klientach oraz kontrahentach. Część tych danych stanowi dane osobowe. W związku z tym przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić im należytą ochronę.

Według RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. 

Możliwa do zidentyfikowania osoba to osoba fizyczna, którą można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować na podstawie następujących informacji:
- imienia i nazwiska,
- numeru identyfikacyjnego,
- danych lokalizacyjnych,
- identyfikatora internetowego,
- czynników określających tożsamość fizyczną, fizjologiczną, ekonomiczną, kulturową, genetyczną, psychiczną bądź społeczną danej osoby.

W RODO dane osobowe dzielą się na dwie kategorie tj. dane osobowe zwykłe i dane osobowe wrażliwe. Do danych wrażliwych zalicza się pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne oraz informacje odnośnie stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby.

Oryginał faktury zaginął - co zrobić?

Wszystkie zdarzenia gospodarcze zachodzące w firmie muszą być udokumentowane za pomocą specjalnych dokumentów, którymi zazwyczaj są faktury. Można podzielić je na dwa rodzaje:
 - zakupowe, które dokumentują wydatki firmy,
 - sprzedażowe, które dokumentują zyski.

Wszystkie faktury należy księgować i przechowywać. Mogą się one przydać w razie konieczności dokonywania korekty lub uzasadnienia zaksięgowania pozycji. Przedsiębiorca po otrzymaniu faktury powinien od razu zaksięgować ją w Księdze Przychodów i Rozchodów oraz w rejestrze zakupu VAT, a następnie schować ją w bezpieczne miejsce np. teczce, która jest opisana pod kątem tego, czy jest to faktura zakupowa czy sprzedażowa oraz z jakiego okresu pochodzi. Zdarza się czasami, że faktura zginie lub zostanie zniszczona. Co w takiej sytuacji należy zrobić? W przypadku zagubienia faktury zakupowej możemy zgłosić się do sprzedającego z prośbą o wydanie duplikatu faktury. Należy pamiętać, że im wcześniej uświadomimy sobie, że zgubiliśmy fakturę tym lepiej, ponieważ duplikat będzie wystawiony w dacie zbliżonej do daty oryginalnego dokumentu. Co jeśli zauważymy, że nie mamy faktury rok po zakupie? W takiej sytuacji nie wolno księgować jej w roku wystawienia, ale w roku, którego dotyczy transakcja.

Bardzo ważne jest pilnowanie porządku w dokumentach finansowych. Stracenie, któregoś z nich może nieść za sobą poważne konsekwencje, dlatego istotne jest przestrzeganie ładu w firmie. To najlepszy sposób na oszczędzenie sobie wielu nieprzyjemności.