Ewidencja wyposażenia

Wyposażenie zgodnie z przepisami określamy jako rzeczowe składniki majątku, związane są z wykonywaną działalnością, które nie są zaliczane do środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Wyposażenie należy ująć w ewidencji najpóźniej w miesiącu, w którym zostało przekazane do użytkowania.

Ewidencji wyposażenia podlegają składniki majątku, których wartość zakupu lub wytworzenia przekracza kwotę 1500 złotych. Przewidywany okres użytkowania tego przedmiotu nie powinien przekraczać jednego roku. W przypadku składników majątku, które związane są z prowadzeniem działalności, a koszt nabycia tego przedmiotu nie przekroczył kwoty 1500 złotych nie ma obowiązku ujmowania go w ewidencji.

Przepisy nie określają jak powinna wyglądać ewidencja wyposażenia, jednak wiadomo jest, co należy w niej umieścić. Konieczne elementy to:
- numer wpisu,
- data nabycia wyposażenia,
- numer faktury lub rachunku,
- nazwa wyposażenia,
- cena zakupu lub koszt wytworzenia wyposażenia,
- numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabycie wyposażenia,
- data likwidacji, data sprzedaży lub data darowizny wyposażenia,
- przyczyna likwidacji wyposażenia.

RODO 2018

RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wejdzie ono w życie w maju tego roku. Przepisy te będą obowiązywały wszystkich podmiotów, którzy na terenie Unii Europejskiej przetwarzają dane osobowe. Według RODO 2018 za dane osobowe traktuje się również numer ID oraz informacje dotyczące lokalizacji i wskaźniki odnośnie zdrowia fizycznego, psychicznego, a nawet dane genetyczne czy też biometryczne. Od maja wszystkie firmy będą musiały zapewnić zgodność przetwarzania danych z prawem. Z tego powodu muszą zweryfikować każdy proces oraz ustalić podstawę do ich przetwarzania. Kolejnym wymogiem jest fakt, że dane mogą być pozyskane tylko w konkretnych oraz prawnie uzasadnionych celach. Przedsiębiorcy muszą też weryfikować i określić maksymalny czas na przechowywanie poszczególnych rodzajów danych, gdyż dane te nie mogą pozostawać w posiadaniu firmy dłużej niż jest to potrzebne w celu realizacji określonego zamysłu.

Jak ustalić wynik finansowy?

W każdym funkcjonującym przedsiębiorstwie znajduje się dokument, w którym przyjęte zostały obowiązujące zasady rachunkowości i wśród nich powinna znaleźć się informacja o sposobie ustalania wyniku finansowego.


Metoda ustalania wyniku finansowego jest uzależniona od tego, w jaki sposób ewidencjonuje się, a także rozlicza poniesione koszty. W firmach, gdzie koszty ujmowane są na kontach jednego zespołu kont, możliwe jest ustalenie wyniku finansowego w jednej wersji rachunku zysków i strat. Może być to wariant kalkulacyjny dla jednostek ujmujących wszelkie koszty na kontach zespołu numer 5, a więc w tzw. układzie kalkulacyjnym. Z kolei dla jednostek, które ujmują koszty na kontach zespołu 4 (w układzie rodzajowym), odpowiedni do ustalenia wyniku finansowego okazuje się wariant porównawczy rachunku zysków i strat.


UWAGA!

Jednostki, które ujmują koszty na obu tych zespołach kont, mają możliwość sporządzenia dowolnego rachunku zysków i strat.